Telefon:+36 1 385 20 29
E-mail: info@goldtrend.hu

Felhasználási feltételek

 

Szerződés hatálya:

Az alábbiakban megfogalmazott Általános Szerződési Feltételek mindazon ajánlatokra illetve értékesítési ügyletekre vonatkoznak, melyek során a GT-Sentire Kft. továbbiakban Szállító, a Vevők részére a www.goldtrend.hu weboldalon keresztül elektronikus áruértékesítést végez. Jelen feltételek vonatkoznak továbbá minden, a Szállítóval jövőben megkötött elektronikus kereskedelmi ügyletre is.

Az oldal szolgáltatásait kizárólag 18. életévüket betöltött felhasználók vehetik igénybe!


Megrendelés:

A honlapon található termékek és azok árai nem minősülnek ajánlattételnek. A Szállító által visszaigazolt árajánlatban szereplő ár kizárólag a megadott időintervallumra és a meghatározott fizetési feltételek teljesülése esetén érvényes. A www.goldtrend.hu oldalon található termékek árai tájékoztató jellegűek és az ÁFA-t tartalmazzák. Amennyiben a Szállító ajánlatában másként nem nyilatkozik, úgy az adásvétel során a megrendelés időpontjában érvényes, és a Szállító által visszaigazolt árakat kell alkalmazni. Vevő megrendelése akkor lép érvénybe, ha azt elektronikusan visszaigazolják.

A Szállító a www.goldtrend.hu weboldalon található szállítási feltételekben foglaltak szerint és előzetes egyeztetés után vállalja a forgalmazott termékek helyszínre szállítását. A termékek tárolására vonatkozó előírások be nem tartásáért az átvétel után a Vevő anyagi felelősséggel tartozik, továbbá az ebből eredő káresemények és költségek kizárólag a Vevőt terhelik.

Amennyiben a Vevő nem kér szállítást, de a megrendelt terméket a Szállítói értesítéstől számított 8 napon belül nem szállítja el a Szállító telephelyéről, abban az esetben a Szállító napi nettó 1.000Ft azaz ezer forint tárolási díjat jogosult Vevő részére kiszámlázni. A Vevő a megrendelését minden esetben elektronikus formában, a webes felületen bejelentkezve köteles megadni. A megrendelés hiányos, téves vagy pontatlan megadásáért a felelősség a Vevőt terheli.


Fizetési feltételek:

A Szállító webfelületen történő minden értékesítésről Vevő részére számlát állít ki. A Szállító – abban az esetben, amikor a Vevő az áru ellenértékét nem az áru átvételekor készpénzben egyenlíti ki – az általa kiállított számlát könyvelt postai küldemény formájában küldi meg a Vevő részére. Amennyiben a Vevő a könyvelt postai küldemény formájában megküldött számlát a megrendelésen szereplő címen nem veszi át, azt a postai kézbesítés második megkísérlési napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni és a Szállítóval szemben a késedelemre hivatkozni nem lehet.

A Szállító a Vevőnek kiküldött számlával kapcsolatos mindennemű reklamációt kizárólag a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban fogad el, jogvesztés terhe mellett. Amennyiben a fenti időn belül reklamáció nem érkezik, úgy a számlában szereplő összeget a Vevő által elismert nem vitatott követelésként tartjuk nyilván. A banki pénzforgalom a kibocsátott számlán feltüntetett bankszámlaszámon történik. A számla teljesülési időpontjának átutalás esetén a Szállító bankszámláján történő jóváírás napja vagy készpénzfizetés esetén a megrendelt áru szállítónak történő átadásának napja. A Szállító a vételárat a mindenkori hatályos számviteli és adó jogszabályoknak megfelelően számlázza.

Fizetési lehetőségek:

1. Utánvéttel:

Postai utánvéttel vagy futárszolgálattal történő kiszállítás esetén a megrendelt termék árát és a szállítási költséget utólag, a termék átvételekor kell a Szállítónak megfizetni.

2. Előre utalással:

Szállító saját- vagy bérjárművével történő szállítás esetén a megrendelt termék árát és a szállítási költséget előre utalással is meg lehet fizetni.

 3. Készpénzben ügyfélszolgálatunkon:

 Amennyiben a megrendelő nem kér szállítást, a megrendelt termékeket személyesen átveheti ügyfélszolgálatunkon  és átvételkor készpénzben kifizetheti az áruk értékét.

Áruházunk fenntartja a jogot, hogy bizonyos termékek rendelésénél egyedi fizetési feltételeket állapítson meg.


Szállítási feltételek:

A Szállító a vételár, a szállítási költség és az esetleges járulékai teljes kiegyenlítéséig a termékre vonatkozó tulajdonjogát fenntartja.

A Szállító érdekkörén kívüli, elháríthatatlan külső ok (háború, sztrájk, természeti katasztrófa) -Vis Maior- által okozott akadályoztatás esetén a Szállító jogosult a szállítási határidőket részben megnövelni, vagy a szerződéstől részben, vagy egészben visszalépni a szerződésszegés következményi nélkül.

A megrendelés teljesítése a gyártók gyáregység kapacitásának függvénye. A Szállító nem vállal felelősséget a gyár kapacitáshiányából származó késedelmes teljesítés miatt. A fenti okból bekövetkezett szállítási késedelem miatti esetleges kötbérigényéről a Vevő visszavonhatatlanul lemond.

A Vevő az áru átvételekor köteles mennyiségi és minőségi vizsgálatot végezni. Az észlelt mennyiségi illetve minőségi hibáról a helyszínen jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi, illetve a minőségi hiba lényegét, az észrevétel módját, idejét. A jegyzőkönyvet a Vevő, a Szállító képviselőjének, illetve a fuvarozónak az aláírásával hitelesítenie kell. A Szállító nem vállal felelősséget azokért a szavatossági hibákért, amelyek a termék átvételekor, annak átvizsgálásakor megállapíthatóak lettek volna, de a hiba feltárása az ellenőrzés hiánya miatt elmaradt, illetve a hibát nem jelentették be haladéktanul a szállítónak.

A szállítás lehetséges módozatai:

 1. Szállító saját járművel vagy futárszolgálattal szállítja a megrendelt árut.

Forgalmazó a megrendelővel történt előzetes egyeztetés alapján történő időpontban szállítja a megrendelt árut. Megrendelésének szállítási költségéről minden esetben a megrendelés visszaigazolásakor tájékoztatjuk Önt. Tájékoztatjuk, hogy egyes termékeinket meghatározott rendelési mennyiség felett ingyenesen tudjuk szállítani az ország egész területén. Amennyiben az Ön megrendelése esetén erre lehetőség van, Ügyfélszolgálatunk a megrendelés visszaigazolásakor erről tájékoztatást ad.

2. A termékek személyes átvétele ügyfélszolgálatunkon

 Lehetőség van arra is, hogy megrendelését a Szállító ügyfélszolgálatán (1111. Budapest Bartók Béla út 10.-12.) személyesen vegye át. Ebben az esetben a megrendelés leadását követően a forgalmazóval történt időpont egyeztetés alapján vehetőek át a megrendelt termékek. Erről a forgalmazó minden esetben értesítést is küld.

Szállítási díjak:

Futárszolgálattal történő szállítás esetén a szállítási költség -minimum br. 1.500 Ft értékhatártól függően-, megrendelésenként. Az ingyenes szállítás aktuális összeghatára a kosárban a szállítás kiválasztásakor található meg. Jelenleg br.: 50.000 Ft. (Csak teljes árú termék esetén!) A megadott összegek az üzemanyag árának és a szolgáltatók díjtétel változásainak függvényében változhatnak!

Személyes átvétel esetén szállítási és csomagolási költséget nem számítunk fel.


Elállás joga:

Megrendelése során a Vevő élhet a 17/1999. Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.

Internetes vásárlások esetén a Vevő a szerződéstől az áru átvételét követő 8, azaz nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. Az átvétel dátumát bizonyítja a postai csomagjegyzék, illetve a szállító cég, futárszolgálat szállítójegyzéke. Elállásnál az Szállító köteles a Vevő által kifizetett termék összegét haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 30, azaz harminc napon belül visszatéríteni. Szállító kijelenti, amennyiben az elállás oka nem garanciális-, vagy szavatossági igény, úgy a Vevő viseli az elállás esetén, az áru visszaszolgáltatásával kapcsoltban felmerült összes költséget. A Szállító követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

A Szállító jogosult a megrendeléstől és a szállítástól kötelezettség nélkül elállni, amennyiben:
1. a Vevő nem teljesíti az irányában fennálló bármely fizetési kötelezettségét, vagy
2. a Vevőről olyan objektív információ jut a birtokába (pl. végrehajtás foganatosítása, csőd- felszámolási eljárás indítása), amely megkérdőjelezi a fizetőképességét.


Garancia és szavatosság:

Szállító az általa eladott termékekre a hatályos jogszabályoknak megfelelő garanciát, illetve szavatosságot vállal. [151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet]

A Szállító szavatosságot vállal azért, hogy az átadott termék a megrendelésben meghatározott feltételeknek megfelel és tudomása szerint rejtett hibája nincs. Ha a Szállító a teljesítéshez fuvarozót vagy futárszolgálatot vesz igénybe, Vevő köteles az áru átvételekor annak sértetlenségét a kézbesítő/fuvarozó előtt ellenőrizni és sérülés észlelése esetén jegyzőkönyvet felvetetni. Utólagos reklamációt az áru fizikai sérüléséről jegyzőkönyv nélkül Szállító nem fogad el. A Vevő felel minden olyan kárért, amely a termék átadásától a vételár kifizetéséig a termék állagában bekövetkezik. Bármilyen kétség, aggály esetén, amely a termék minőségére vonatkozik, a Vevő köteles megakadályozni a termék felhasználást. Amennyiben ez nem történik meg, mindennemű kockázat és felelősség a Vevőt terheli.


Szerzői jogok:


A GT-Sentire Kft. weboldala (www.goldtrend.hu) és annak teljes tartalma szerzői jogvédelem alá tartozik. A weboldalakon megjelenített tartalom egészét, vagy annak részeit kizárólag a GT-Sentire Kft. előzetes írásbeli engedélye alapján lehet bármilyen formában felhasználni, kinyomtatni reprodukálni, terjeszteni, tárolni és átruházni. A fent említett weboldal a GT-Sentire Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül, bármilyen formában történő felhasználásának díja 10.000.000Ft azaz tízmillió forint. A fent említett weboldal, illetve  tartalmának bármely részletét felhasználva, a felhasználó automatikusan elfogadja a szerződési feltételeket és a felhasználás díját.


Egyéb jogok és kötelezettségek:


A jelen szerződéssel szerzett jogok harmadik személyre csak a Szállító írásos jóváhagyásával ruházhatóak át. A Vevő és a Szállító köteles együttműködni, ennek során minden lényeges körülményről a másik felet haladéktalanul írásban tájékoztatni kell. A Vevő és a Szállító köteles az egymás tevékenységéről szerzett információkat üzleti titokként kezelni. A Vevő és a Szállító az üzleti titok megsértésével okozott kárt köteles a másik félnek megtérítenie. Nem minősül üzleti titoksértésnek a peres eljárás során történő bizonyítás. A Vevő és a Szállító köteles a tisztességtelen üzleti magatartástól a másik féllel szemben tartózkodni. A Vevő nem folytathat olyan üzleti stratégiát, amely a GT-Sentire Kft. weboldalán szereplő termékek piaci arculatát, vásárlói értékelését hátrányosan befolyásolhatja. A fentiek megsértésével okozott kárt, illetve a kárelhárításhoz szükséges intézkedések költségét a szerződést szegő fél viseli. A fizetési határidő lejáratát követően a Szállító jogosult a jelen számla ki nem egyenlítéséből eredő követelést nyilvánosságra hozni és e követelést eladásra felkínálni. Amennyiben a felek jogvitáikat tárgyalás útján nem tudják rendezni, a felek közös akarattal hatáskörtől függően a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. A Szállító jelen Általános Szállítási Feltételeket egyoldalúan módosíthatja. Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadóak.


Kapcsolat:

Gellért Ékszer    tel:+3613852029
1111. Budapest Bartók Béla út 10.-12.

Tájékoztatjuk, hogy ügyfélszolgálatunkat hétköznapokon 12-órától 18-óráig hívhatja, továbbá vásárlóink számára email-ben is segítséget nyújtunk szakmai és egyéb kérdésekben.

Youtube
Facebook
Pinterest
Google+